Privacyverklaring

In het kader van een goede en efficiënte dienstverlening verwerkt KEIKO Health & Performance Center uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

KEIKO Health & Performance Center verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Alle gegevens die wij vragen, verzamelen, bewerken en bewaren staan in het teken van het optimaliseren van (mentale) begeleiding en zorgverlening.

Persoonsgegevens 
KEIKO Health & Performance Center verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats 
• Geslacht 
• Burgerservicenummer  (niet van toepassing voor complementaire behandelingen)
IBAN Bankrekeningnummer
• IP-adres
• Inhoud van communicatie

Doeleinden van gebruik
KEIKO Health & Performance Center verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Verzenden van de nieuwsbrief;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor dossiervorming en onze belastingaangifte;
• Het voeren van geschillen; 
• Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) advertenties en informatie online.

Privacy van uw dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat KEIKO Health & Performance Center, als uw behandelende zorgverlener, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling of begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die KEIKO Health & Performance Center, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

KEIKO Health & Performance Center doe haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat KEIKO Health & Performance Center:
• zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend zorgverlener heeft KEIKO Health & Performance Center als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft KEIKO Health & Performance Center passende beveiligingsmaatregelen genomen. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens echter niet 100% garanderen. KEIKO Health & Performance Center heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid zorgverlener KEIKO Health & Performance Center.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat KEIKOHealth & Performance Center of haar administrateur, een factuur kan opstellen.

Als KEIKO Health & Performance Center vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal KEIKO Health & Performance Center u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de eventuele zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota mogelijk (gedeeltelijk) kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
• Uw naam, adres en woonplaats 
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
KEIKO Health & Performance Center gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag KEIKO Health & Performance Center vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u KEIKO Health & Performance Center verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@keiko.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 augustus 2023.

KEIKO Health & Performance Center kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.