Algemene Voorwaarden bij behandelovereenkomst

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van KEIKO Health & Performance Center en de cliënt / de cliënten.

Begrippen
• Zorgaanbieder / -verlener: KEIKO Health & Performance Center
• BEROEPSVERENIGING : Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) ingeschreven in het KvK onder nummer 40048786 en gevestigd op Spoorstraat 10, 6026 CX te Maarheeze.
• KOEPEL : Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4701 KS te Roosendaal. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
• Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
• KLACHTENFUNCTIONARIS : Klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van Beroepsvereniging / Koepel en de geschillencommissie.
• GESCHILLENCOMMISSIE : Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
• WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
• Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
• Behandeling : De door Zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door KEIKO Health & Performance Center uit te voeren opdrachten.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor KEIKO Health & Performance Center slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder
• KEIKO Health & Performance Center is lid van de BEROEPSVERENIGING (FAGT). Deze vereniging is aangesloten bij de KOEPEL (RBCZ). Informatie over deze BEROEPSVERENIGING (FAGT) en over de KOEPEL (RBCZ) kunt u vinden op https://www.fagt.org/ en op https://www.rbcz.nu/.
• De zorgaanbieder handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BEROEPSVERENIGING (FAGT). Deze kunt u vinden op https://www.fagt.org/.

Behandeling
• De behandeling start met cliënt’s schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met cliënt wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in cliënt’s dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met cliënt’s eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING en ondertekend tijdens de 1e of 2e sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin cliënt zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over cliënt’s ontwikkelingen binnen de therapie. Een beknopt overzicht over de inhoud van een (100 dagen) traject kan cliënt downloaden op https://keiko.nl/.
• De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De zorgverlener en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de
verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en
behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
• De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Zorgverlener en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
c. De zorgverlener geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de zorgverlener;
e. De zorgverlener is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de zorgverlener, de zorgverlener niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
• De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan zes maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen zorgverlener en cliënt;
• De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
• Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met cliënt’s huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met cliënt en cliënt ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener cliënt doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met cliënt vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.
• De zorgverlener van KEIKO Health & Performance Center werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van KEIKO Health & Performance Center kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling
• De kosten per sessie bedragen € 92,50 euro per uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op https://keiko.nl/.
• De factuur betaalt cliënt per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt cliënt aan het einde van iedere maand toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kan cliënt tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij cliënt’s ziektekostenverzekering.
• Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan cliënt worden doorberekend.
• KEIKO Health & Performance Center is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Cliënt dient zelf vooraf te informeren wat cliënt’s vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING (FAGT) en is aangesloten bij de KOEPEL (RBCZ) en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt cliënt op https://www.fagt.org/.

Annulering
• Natuurlijk kan het voorkomen dat cliënt ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kan cliënt niet declareren bij zijn zorgverzekeraar.
• Annulering dient cliënt schriftelijk (sms, whatsapp of e-mail) door te geven, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering
• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. Cliënt heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Eenmalig kan (een deel van) het dossier kosteloos worden gekopieerd, daarna mag hiervoor een redelijk bedrag in rekening worden gebracht. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van cliënt’s behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met cliënt’s dossier. Informatie wordt alléén met cliënt’s toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
• Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van KOEPEL (RBCZ) en BEROEPSVERENIGING (FAGT). Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling
• In geval van klachten is het eerste doel om cliënt’s onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of cliënt en zorgverlener er samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen twee weken, met cliënt besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt cliënt hierover geïnformeerd door KEIKO Health & Performance Center. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt cliënt een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan cliënt zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE. De procedure is te vinden op de website BEROEPSVERNIGING (FAGT) https://www.fagt.org/ / KOEPEL (RBCZ) https://www.rbcz.nu/ en via deze link op de website van KEIKO Health & Performance Center https://quasir.nl/. KEIKO Health & Performance Center voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• Wanneer cliënt een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert cliënt de zorgverlener te alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid
• Cliënt gedraagt zich als een gast; hij houdt zich aan de (huis-)regels van de zorgverlener. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de zorgverlener door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de zorgverlener door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
• KEIKO Health & Performance Center is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan KEIKO Health & Performance Center.
• Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Cliënt is verantwoordelijk voor cliënt’s eigen proces. Dit betekent dat als cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, cliënt iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, cliënt dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens, et cetera.
• KEIKO Health & Performance Center heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt KEIKO Health & Performance Center tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de verzekeraar Balens Limited. KEIKO Health & Performance Center is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balens Limited, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
KEIKO Health & Performance Center houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kan cliënt op https://keiko.nl/ meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht
• Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.